Press enter to see results or esc to cancel.

Viết app Angular siêu tốc với Angular generator

Các bác dev Angular thì bắt đầu như thế nào. Em thì hồi trước phải : Download Angular Thêm vào index.html Tạo file app.js, thêm vào index.html angular.module(‘myApp’, [‘bla’, ‘balo’]); Download thêm các package, rồi lại inject vào Tạo file controller, view, service, filter  vân vân và mây mây  Cực quá ha các bác, vậy …

Continue reading

SEO Angular? Ez với prerender.io!

Vấn đề Hiện nay thì mặc dù thằng Google đã hỗ trợ Crawl Javascript nhưng theo mình thấy thì vẫn chưa ổn định mấy và Internet rộng lớn lắm, có mình mày hỗ trợ thì tao sống không nổi đâu. Vd như Crawler của Facebook. Các bạn truy cập https://developers.facebook.com/tools/debug/sharing/ Paste link website rồi ấn …

Continue reading