Press enter to see results or esc to cancel.

Cùng nhau học Scala. Phần 1: Tìm tài liệu và những bước cơ bản

Đầu tiên phải tìm tài liệu xem người ta nói nó làm sao đã. Mình tìm được những nguồn như sau:

 • Programming in Scala by Martin Odersky, Lex Spoon, and Bill Venners (Quyển này rất hay, mình đang theo nó)
 • Blog của bác Phạm Thanh Hoài – (Nguồn duy nhất của Việt Nam mà mình thấy nó đầy đủ, Ok nhất)
 • Ngoài ra có các bài lẻ tẻ các bác tự search google nhé 

Sách “Programming in Scala” rất hay, áp dụng cho các bác nào đã có cơ bản về lập trình rồi. Còn của bác Phạm Thanh Hoài thì dành cho bác nào gosu rồi, thật ra mình đọc còn nhiều khái niệm mơ hồ lắm với lại học lập trình nên học tiếng anh cho nó oai 

Update: Mình tìm được một video Youtube rất hay, cơ bản nói về Scala cho các bạn luôn nhé

Những gì mình học được

Chạy Scala kiểu Interpreter

Mở CMDER lên, gõ scala

scalainterpreter

Cái này y chang với Nodejs luôn, EZ . Từ bài này mình sẽ chỉ làm việc trên đây thôi nhé, tìm hiểu những cái cơ bản nhất đã.

Các kiểu dữ liệu(Data Type) trong Scala

Đấy là tất cả các kiểu dữ liệu trong Scala. Thằng ông tổ là scala.Any. Chỉ có thể chuyển kiểu dữ liệu theo chiều mũi tên nét đứt

scala> var songuyen:Int = 10000
songuyen: Int = 10000

scala> var sokhongnguyen:Long = songuyen
sokhongnguyen: Long = 10000

scala> var byte:Byte = songuyen
<console>:12: error: type mismatch;
 found  : Int
 required: Byte
    var byte:Byte = songuyen
            ^

Như ví dụ trên, Int có thể trở thành Long nhưng không convert nó thành Byte được đâu 

Scala là ngôn ngữ OOP nên tất cả đều là Object và có quan hệ tổ tiên, gốc gác với nhau  hết nhé.

Mình xin liệt kê một vài thằng cơ bản hay sử dụng. Mấy thằng còn lại tạm thời “chừa nó ra” nha các bác 

Kiểu(DataType) Mô tả
Int Số nguyên. VD: 6969
Char Một kí tự. VD: “C”
String Một chuỗi kí tự. VD: “cuThanh xin chào các bác”
Boolean Đúng sai. VD: true/false
Unit Méo trả cái gì cả
Null Giống với cái tên của nó

 

Biến, hàm (Variable, Function)

Định nghĩ biến theo công thức

var cuthanh:String = "Soai ca" // Biến
val contrai:Boolean = true // Hằng

Scala có một số từ khác với mấy cái em học

Cons(tant) trong JS sẽ được gọi là Val(ue) trong Scala và trong tiếng việt gọi là Hằng đấy các mẹ . Hằng thì không thay đổi giá trị được, vậy thôi!

Ngoài ra, Scala không cần thêm “;” ở cuối câu lệnh nha, y chang JS 

Tiếp theo sẽ là hàm

Phần này khá thú vị vì Scala cũng là Function language

Function trong JS sẽ trở thành def(ine) trong Scala. Vì thế, định nghĩa 1 hàm sẽ là

def tenham(thamso:DataType):Datatype = {
  {câu lệnh}
}

Thường thì bạn nên xác định kiểu dữ liệu trả về, không thì thằng Scala tự kiếm cho các bạn cũng được. Giống với Coffeescript, dòng lệnh cuối cùng cùng là dòng return luôn nhé (trong trường hợp các bác không sài từ khóa return trong hàm đấy).

Function có tham số(Parameters) không giới hạn

scala> def inCacSoSau(daySo:Int*):Unit = for (i <- daySo) println(i)
inCacSoSau: (daySo: Int*)Unit

scala> inCacSoSau(1,2,3)
1
2
3

Gom nhóm các tham số (Parameters)

scala> def inDaySauTruoc(daySo1:Int*)(daySo2:Int*) = {
   | for (i <- daySo2) println(i)
   | for (i <- daySo1) println(i)
   | }
inDaySauTruoc: (daySo1: Int*)(daySo2: Int*)Unit

scala> inDaySauTruoc(9)(6)
6
9

Bá chưa, mấy cái thằng em đã học chả thấy thằng nào có kiểu nhây như vậy 

Kiểu Output theo kiểu của Input

scala> def anyThings[A](x: A):A = x
anyThings: [A](x: A)A

scala> anyThings("Hello")
res12: String = Hello

scala> anyThings(69)
res13: Int = 69

Trong đây, A là kí tự thay thế thôi (chúng ta hiểu nó là AnyThing), các bác sử dụng B, C,… gì cũng được

Hàm lồng nhau (Nested Function)

scala> def max3(a:Int, b:Int, c:Int):Int = {
   | def max2(a:Int, b:Int):Int = if (a > b) a else b
   | max2(a,max2(b,c))
   | }
max3: (a: Int, b: Int, c: Int)Int

scala> max3 (6,9,10)
res14: Int = 10

scala> max2(9,6)
<console>:12: error: not found: value max2
    max2(9,6)
    ^

Imba chưa, bạn định nghĩa hàm max2 ngay trong hàm max3. Tuy nhiên hàm max2 chỉ được sự dụng trong cặp ngoặc {} mà nó được định nghĩa thôi nhé, không sài bên ngoài được. Hơi buồn 

Từ CoffeeScript, ES5 Chuyển sang ?

Làm thử quả hàm callback nhé

scala> def step (n:Int, callback:(Int) => Unit) {
   | println("Buoc "+n)
   | callback(n+1)
   | }
step: (n: Int, callback: Int => Unit)Unit

scala> step (1, (a:Int) => println("Ham callback tiep theo"+a))
Buoc 1
Ham callback tiep theo2

Biến (variable) cũng có thể trở thành hàm

scala> var taoLaVar = (n:Int) => print("May vua nhap "+n)
taoLaVar: Int => Unit = <function1>

scala> taoLaVar(69)
May vua nhap 69

Giống JS, right?

Kết

Hôm nay đã biết sơ sơ, cơ bản về Scala rồi, nhìn chung theo mình thì đúng là quảng cáo. Thầy mình nói là “có thể giải quyết vấn đề phức tạp chỉ với vài dòng code“, mình thấy vẫn ngắn hơn CoffeeScript và cũng chưa súc tính, văn hoa bằng. Không biến tương lai có chứng minh là Scala ngon hơn không? Các bạn đón đọc nhé

Scala có thay đổi một số từ khóa so với các ngôn ngữ mình đã học như

val trong Scala => const trong JS

def trong Scala => function trong JS

Mình sẽ lập một bảng chuyển đổi và thêm vào dữ liệu nếu mình phát hiện ra cái mới tại đây

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
4
Comments

Leave a Comment