Viết app Angular siêu tốc với Angular generator

Các bác dev Angular thì bắt đầu như thế nào. Em thì hồi trước phải : Download Angular Thêm vào index.html Tạo file app.js, thêm vào index.html angular.module(‘myApp’, [‘bla’, ‘balo’]); Download thêm các package, rồi lại inject vào Tạo file controller, view, service, filter  vân vân và mây mây  Cực quá ha các bác, vậy …

Continue reading