Session, mày sống được bao lâu?

Chào các mẹ , Như bữa trước đã nói trong bài “hack” hệ thống captcha của truờng, ta có thể bypass được việc nhập captcha do lỗi của nguời lập trình liên quan đến Session. Mình cũng đã viết một con bot nhỏ nhỏ để lấy data thời khoá biểu về. Mọi việc diễn ra khá …

Continue reading